En del av
Hurtigruten Group

Villkor och förutsättningar | Lojalitetsprogrammet 1893 Ambassador

Gäller från 7 november 2023

1. Medlemskap i lojalitetsprogrammet 1893 Ambassador

1.1 Medlemskap i Hurtigrutens lojalitetsprogram 1893 Ambassador utgör en överenskommelse mellan Hurtigruten Global Sales AS och den enskilda medlemmen (”medlemmen”). Medlemskap i kundlojalitetsprogrammet ingås när en personlig profil har registrerats och samtycke getts. Samtycket omfattar Hurtigrutens allmänna sekretessvillkor och de specifika medlemsvillkoren för lojalitetsprogrammet 1893 Ambassador.

1.2 Medlemskapet är individuellt. Varje medlem får ett eget personligt medlemsnummer. En och samma person får inte ha fler än en medlemsprofil. Medlemskapet registreras med medlemmens fullständiga namn och personliga e-postadress. För att bli medlem måste man ha fyllt 18 år. Endast fysiska personer kan bli medlemmar. Medlemskapet får inte användas i kommersiella syften.

1.3 Ett medlemskap på nivå 1 i lojalitetsprogrammet 1893 Ambassador är kostnadsfritt. Medlemskap på högre nivåer och vissa aktuella och framtida medlemsförmåner förutsätter köp av Hurtigrutens produkter och tjänster eller kan endast realiseras genom sådana inköp.

1.4 Hurtigrutens målsättning är att kontinuerligt utöka medlemsförmånerna. Vi erbjuder regelbundet nya förmåner, samt utvecklar och förändrar befintliga förmåner och programmet som helhet. Vissa förmåner är tidsbegränsade och andra kan dras in av Hurtigruten utan föregående meddelande eller kompensation.

1.5 Eventuella rabatter på resor, utflykter och andra researrangemang i Hurtigrutens regi erbjuds i mån av tillgång och gäller endast framtida bokningar. För dessa bokningar gäller Hurtigrutens standardvillkor för avbokningar, betalningsvillkor och ändringar av bokningen eller resrutten. Vissa förmåner ombord erbjuds i mån av tillgång och förutsatt att de är genomförbara, till exempel att de följer lokal lagstiftning. Inga återbetalningar görs, vare sig kontant eller i form av tillgodohavanden, och inga alternativa förmåner eller kompensationer ges för otillgängliga produkter eller tjänster som gästen inte betalat för separat.

1.6 Via lojalitetsprogrammet 1893 Ambassador kan medlemmar få rabatter från Hurtigrutens programpartner. Alla tillhandahållanden av produkter eller tjänster från sådana partner utgör ett avtal mellan medlemmen och programpartnern. Hurtigruten utgör ingen part i sådana arrangemang och bär inget ansvar för utförandet, och inte heller för eventuella fel eller felaktiga uppgifter kopplade till de produkter eller tjänster som medlemmar köper av våra programpartner. Däremot uppmanar Hurtigruten de medlemmar som stöter på problem med partnerna att informera Hurtigruten om detta.

1.7 Medlemskapet får endast användas av registrerade medlemmar. Medlemskapet och därtill hörande förmåner är personliga och får ej överlåtas. Om inget annat anges får förmånerna i 1893 Ambassador bara nyttjas av den person som är registrerad som medlem.

1.8 En medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap. Uppsägningen genomförs elektroniskt via ett särskilt uppsägningsformulär, eller genom att samtycket som omnämns i punkterna 1.1 och 2 tas tillbaka. Inga återbetalningar görs, vare sig kontant eller i form av tillgodohavanden, och ingen kompensation ges för eventuella förluster av förmåner i programmet, oavsett om de tillfallit personen i fråga eller ej. En före detta medlem kan gå med i programmet igen i enlighet med villkoren, men ingen hänsyn tas till tidigare medlemskap i programmet, och inte heller till tidigare nivåkriterier eller tidigare resekvalifikationer. Medlemskapet återställs till programmets lägsta ingångsnivå och eventuella tidigare förmåner eller berättiganden gäller inte.

1.9 Hurtigruten förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande godkänna, neka, frysa eller avsluta medlemskap när som helst, av olika anledningar eller utan särskild anledning. När ett medlemskap fryses eller avslutas görs inga återbetalningar, vare sig kontant eller i form av tillgodohavanden, och ingen kompensation ges för eventuella förluster av förmåner som erbjuds i programmet, oavsett om de tillfallit personen i fråga eller ej.

1.10 Utan att inverka på ovanstående bestämmelse har Hurtigruten rätt att avsluta medlemmens medlemskap med omedelbar verkan vid brott mot medlemsvillkoren, missbruk av medlemskapet eller förhindrande av resor med Hurtigruten. När ett medlemskap fryses eller avslutas kan förmåner som erbjuds i programmet gå förlorade, oavsett om de tillfallit personen i fråga eller ej.

1.11 En medlem kan gå från nivå 1 till nivå 2 när kriterierna för nivå 2 är uppfyllda. För närvarande är kriterierna uppfyllda när en medlem har rest med Hurtigruten i minst tre nätter i rad i en hytt. Hurtigruten kan komma att ändra kriterierna för medlemskapets nivå och vad som krävs för att bibehålla en nivå. Medlemmar uppgraderas automatiskt till nivå 2 inom 48 timmar från avstigningen efter en framtida kvalificerande resa. Medlemmar med en framtida bokning kan kontakta Hurtigrutens kundtjänst för att få hjälp med att lägga till sitt medlemsnummer till bokningen. Om ett medlemsnummer inte anges vid bokningstillfället eller före resan kan en medlem begära att bli uppgraderad till nivå 2 upp till sex månader från avstigningsdatumet efter en kvalificerande resa.

1.12 Hurtigruten kan när som helst, efter eget gottfinnande, öka eller minska antalet medlemskapsnivåer och/eller ändra den organisation, den struktur, det namn och de förmåner som är kopplade till dessa nivåer.

1.13 I enlighet med punkt 1.14 nedan gäller förmåner och erbjudanden på nivå 1 från det att medlemskapet registreras, och förmåner och erbjudanden på nivå 2 gäller från det att uppgraderingen genomförs.

1.14 Inga retroaktiva anspråk kan göras på medlemsförmåner eller erbjudanden som en medlem varit berättigad till, men som inte utnyttjats vid tidpunkten, även om medlemmen haft rätt att göra detta (oavsett om resan har ägt rum eller ej). Eventuella förmåner eller erbjudanden kopplade till bokningar med Hurtigruten (inklusive rabatter på resor och utflykter eller förmåner och bekvämligheter ombord) gäller endast om gästen meddelar sitt medlemskap till Hurtigruten vid bokningstillfället och tillämpas enligt den aktuella medlemsnivån vid bokningstillfället (oavsett om resan har ägt rum eller ej).

2. Sekretess

Innan ett medlemskap kan ingås måste den sökande ge sitt samtycke till elektronisk marknadsföring och marknadsföring via post, och medlemmen måste ange namn, adress, e-postadress och andra obligatoriska personuppgifter vid registreringstillfället. Medlemmen samtycker till att Hurtigruten registrerar personuppgifter och använder dessa i hanteringen av sin medlemsdatabas och i kommunikationssyfte. Hurtigruten lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. För att kunna skicka ut information om kampanjer till medlemmarna delar Hurtigruten med sig av kunduppgifter till postoperatörer. Dessa företag får inte lämna ut personuppgifter till någon annan.

2.1 Hurtigruten är registeransvarig för medlemmarnas personuppgifter. I sekretesspolicyn finns mer information om hur Hurtigruten samlar in, använder och presenterar personuppgifter.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår sekretesspolicy.

2.2 Vi använder oss av marknadsföringsnätverk som Google, Facebook, Instagram och Twitter. Dina kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter om dig som finns i våra register kan delas med dessa tjänsteleverantörer. Vi använder den här typen av tjänsteleverantörer för att visa exklusiva, personanpassade och relevanta annonser, erbjudanden och rekommendationer för dig, samt för att göra analyser och utveckla våra tjänster.

2.3 Genom att registrera sig samtycker medlemmarna till att regelbundet ta emot information om sin aktuella medlemsstatus, nya programerbjudanden, medlemsförmåner och erbjudanden från Hurtigruten och våra partner. Samtycket kan tas tillbaka när som helst, men då avslutas medlemskapet i lojalitetsprogrammet 1893 Ambassador.

3. Allmänna villkor

3.1 Medlemskap i lojalitetsprogrammet 1893 Ambassador och tillhörande förmåner erbjuds av Hurtigruten Global Sales AS efter eget gottfinnande, och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avsluta programmet eller delar av det.

3.2 Hurtigruten förbehåller sig även rätten att när som helst ändra befintliga villkor. Villkoren finns att läsa på Hurtigrutens webbplats och revideras då och då. Om medlemmen inte accepterar de reviderade villkoren kan medlemmen avsluta sitt medlemskap i programmet. En medlems fortsatta deltagande i programmet (inklusive tillgång till och användning av förmåner kopplade till programmet) efter att reviderade villkor har publicerats utgör ett godkännande av ändringarna.

3.3 Hurtigruten har rätt att överföra medlemskapet och/eller kopiera medlemskapet och överföra varje kopierat medlemskap (i varje enskilt fall med de rättigheter och skyldigheter som är kopplade till ett sådant medlemskap eller kopierat medlemskap i enlighet med detta avtal) till ett annat bolag inom Hurtigruten-koncernen eller tidigare koncernbolag som avknoppats, överlåtits eller börsnoterats efter en relevant bolagshändelse, förutsatt att en sådan förvärvare fortsätter att bedriva verksamhet i form av ett Hurtigruten-varumärke som Hurtigruten Expeditions och Hurtigruten Norwegian Coastal Express (som sådana varumärken kan benämnas från tid till annan). Detta kan till exempel ske som en del av en omstruktureringsprocess och kan resultera i att sådana varumärken utvecklar separata och avgränsade lojalitetsprogram för sina respektive kopierade medlemskap. Villkoren för sådana lojalitetsprogram kan, efter varje relevant varumärkes eget gottfinnande, tillåta att vissa förmåner gäller även i ett annat lojalitetsprogram.

3.4 Hurtigruten ansvarar inte för eventuella personuppgifter som medlemmen själv lämnar ut eller delar med en tredje part, inklusive Hurtigrutens partner, som erbjuder produkter och tjänster direkt till medlemmarna i programmet.

3.5 Det är medlemmens eget ansvar att se till att hålla inloggningsuppgifter som användarnamn och lösenord hemliga. Medlemmen ansvarar för att se till att sådan information inte hamnar hos tredje part. Alla transaktioner som genomförs med medlemmens inloggningsinformation ska anses vara godkända av medlemmen. Hurtigruten tar inget ansvar för transaktioner som genomförts vid missbruk av eller obehörig åtkomst till medlemmens inloggningsinformation. Vid misstänkt eller faktiskt missbruk måste medlemmen kontakta Hurtigruten så snart som möjligt för att förhindra missbruk.

3.6 Frågor om lojalitetsprogrammet 1893 Ambassador kan skickas till [email protected]

3.7 Hurtigruten tillhandahåller lojalitetsprogrammet 1893 Ambassador ”i befintligt skick” och i samverkan med tredje partner som erbjuder produkter och tjänster enligt ett direkt avtalsförhållande med medlemmarna, och i den utsträckning gällande lagstiftning tillåter frånsäger vi oss uttryckligen alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till, garantier om sådana produkters och tjänsters säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, design, noggrannhet, funktion, tillräcklighet, lämplighet, kapacitet, fullständighet eller tillgänglighet.

3.8 Ingenting i dessa villkor är avsett eller ska tolkas som att det skapar eller etablerar något agentförhållande, partnerskap eller samarbetsbolag mellan Hurtigruten Global Sales AS (och andra bolag i Hurtigruten-koncernen) och programpartnerna.

3.9 Dessa villkor och eventuella tvister eller anspråk som härrör från eller har uppstått i samband med dem eller deras innehåll regleras av och tolkas i enlighet med norsk lagstiftning. Medlemmarna samtycker till att alla tvister ska avgöras i Oslos tingsrätt (På norska: Oslo Tingrett).


Gældende indtil 6. november 2023

1. Medlemskap i 1893 Ambassador-programmet

1.1 Medlemskap i Hurtigrutens lojalitetsprogram ”1893 Ambassador” upprättas mellan Hurtigruten Global Sales AS org. nr. 914 904 633 och den enskilda medlemmen (”medlemmen”). Medlemskap i lojalitetsprogrammet upprättas genom att registrera en profil och ge samtycke. Samtycke omfattar Hurtigrutens allmänna integritetsvillkor och de specifika villkoren anknutna till medlemskap i 1893 Ambassador-programmet.

Medlemskapet är personligt. Det är enbart den registrerade medlemmen som är berättigad till att utnyttja medlemskapet. Åldersgräns för medlemskap är 18 år.

1.2 Varje medlem får sitt eget personliga medlemsnummer. Enbart fysiska personer kan bli medlemmar. Det är inte tillåtet för en person att ha fler än en medlemsprofil. Medlemskapet är registrerat i medlemmens fullständiga namn med den e-postadress som medlemmen uppgivit. Användning av medlemskap för kommersiella ändamål är inte tillåten.

1.3 Det kostar inget att anmäla sig till 1893 Ambassador-programmet. Vissa befintliga och framtida medlemsförmåner kan erfordra köp av Hurtigrutens produkter och tjänster eller enbart användas genom sådana inköp.

1.4 Hurtigruten AS arbetar för att fortlöpande utöka omfattningen av medlemsförmåner och kommer ständigt att kunna lansera nya, utveckla och modifiera befintliga förmåner. Vissa förmåner kommer även att vara tidsbegränsade och andra kan komma att tas bort av olika skäl.

En sammanfattning över tillgängliga medlemsförmåner och erbjudanden med tillhörande förutsättningar kommer att finnas tillgänglig här.

1.5 Genom 1893 Ambassador-programmet kan medlemmarna få rabatter och erbjudanden hos Hurtigrutens samarbetspartner. Hurtigruten AS ansvarar inte för eventuella fel eller brister i några produkter eller tjänster som köps av samarbetspartnerna. Hurtigruten uppmanar dock medlemmar att informera Hurtigruten AS i händelse av problem med samarbetspartnerna.

1.6 Medlemskapet och de tillhörande förmånerna kan inte överlåtas. Förmåner i 1893 Ambassador gäller enbart den som är uppförd som medlem, om inget annat anges.

1.7 Som medlem kan du när som helst välja att avsluta ditt medlemskap. Avanmälning sker elektroniskt på ett separat registreringsformulär

1.8 Hurtigruten förbehåller sig rätten att godkänna, avvisa eller ogiltigförklara medlemskapet när som helst, av någon som helst eller ingen anledning, efter eget gottfinnande.

1.9 Överträdelse av dessa medlemsvillkor eller missbruk av medlemskapet ger Hurtigruten AS rätten att annullera medlemskapet med omedelbar verkan.

2. Integritetsskydd

Medlemskap kan enbart ingås om samtycke avges till elektronisk marknadsföring och förutsätter att medlemmen uppger namn, adress och andra nödvändiga personuppgifter vid registrering. Medlemmen accepterar att Hurtigruten registrerar personlig information och använder den för att hantera dess egen databas med medlemmar samt för kommunikationsändamål. Som huvudregel kommer Hurtigruten inte att dela uppgifter med tredje part. För att kunna skicka ut Hurtigruten-kampanjer till medlemmar delar Hurtigruten kunduppgifter med postorderföretag. Dessa företag får inte dela personuppgifter med andra.

2.1 Hurtigruten AS är personuppgiftsansvarig för medlemmarnas personuppgifter. Integritetsskyddspolicyn beskriver hur Hurtigruten samlar in, använder och presenterar personuppgifter.

Se sekretesspolicyn för mer information om vår hantering av personuppgifter.

2.2 Vi använder annonsnätverk som Google, Facebook, Instagram och Twitter. Dina kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter som vi har registrerat om dig kommer att kunna lämnas ut till dessa tjänsteleverantörer. Vi använder denna typ av tjänsteleverantörer för att ge dig exklusiv, anpassad och relevant reklam, erbjudanden och rekommendationer samt för analysarbete och utveckling av våra tjänster.

2.3 Medlemmar samtycker vid ingående av medlemskap till att regelbundet ta emot information om deras nuvarande medlemsstatus, programnyheter, medlemsförmåner och erbjudanden från Hurtigruten AS och våra partner. Samtycket kan när som helst dras tillbaka, men kommer då att innebära en avanmälning från 1893 Ambassador-programmet.

3. Allmänna förutsättningar

3.1 Hurtigruten förbehåller sig rätten att när som helst modifiera eller lägga ned programmet eller delar av det.

3.2 Hurtigruten förbehåller sig dessutom rätten att när som helst modifiera befintliga villkor och förutsättningar. Villkoren ska finnas tillgängliga på Hurtigrutens webbplatser. Vid betydande förändringar kommer medlemmarna att informeras. Om medlemmen inte accepterar ändringarna kan vederbörande avanmäla sig från programmet.

3.3 Hurtigruten har rätt att överföra medlemskapet med tillhörande rättigheter och skyldigheter till ett annat företag inom Hurtigruten-koncernen. Detta kan till exempel hända i samband med en omorganisation.

3.4 Hurtigruten har inget ansvar för personuppgifter som medlemmen själv delar med eller tillhandahåller till tredje part.

3.5 Det är medlemmens ansvar att behandla inloggningsuppgifter som användarnamn och lösenord konfidentiellt. Medlemmen ansvarar själv för att inte lämna ut sådan information till tredje part. Alla transaktioner som utförs med medlemmens inloggningsuppgifter anses som godkända av medlemmen. Hurtigruten tar inget ansvar för några transaktioner i händelse av missbruk eller obehörig åtkomst till medlemmens inloggningsuppgifter. Vid misstanke om eller vid missbruk måste medlemmen kontakta Hurtigruten snarast möjligt för att stoppa eller förhindra möjligt missbruk.

3.6 Frågor om 1893 Ambassador-programmet ställs till [email protected]

Penguins perched on the ice of Cuverville Island, Antarctica. Credit: Espen Mills / HX Hurtigruten Expeditions

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Få specialerbjudanden, tips om spännande nya resor och intressanta artiklar levererade direkt till din inkorg.

Registrera dig